Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. INTRODUCTIE

1.1 De Impactinterieurs.nl website en de daarop beschikbare informatie worden aangeboden door Impact Projectontwikkeling BV, gevestigd aan de De Zwaaikom 8a, 9641 KV Veendam.

1.2 In het geval dat de in deze voorwaarden opgenomen bepalingen, voorwaarden en kennisgevingen in strijd zijn met de aanvullende voorwaarden of andere aanvullende bepalingen en richtlijnen die op de Impact Projectontwikkeling BV website staan vermeld, prevaleren deze algemene voorwaarden.

2. BESCHIKBAARHEID WEBSITE EN DIENSTEN

2.1 Wij doen ons best de Impact Projectontwikkeling BV website en de diensten beschikbaar te houden, maar kunnen niet garanderen dat de Impact Projectontwikkeling BV website en de diensten constant bereikbaar zijn.
2.2 Door bepaalde omstandigheden die niet aan ons toe te rekenen zijn, zoals storingen in de verbindingen met het Internet of telecommunicatienetwerken, overbezetting van de inbellijnen, uitval van de elektriciteit, niet tijdige of geen levering door een of meerdere van onze toeleveranciers van en andere omstandigheden die buiten onze macht liggen of die voor ons redelijkerwijs niet te voorzien zijn, kan het voorkomen dat de levering van en toegang tot onze diensten wordt onderbroken. Wij hebben daar geen invloed op en daarom accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor een onderbreking van de diensten door dergelijke omstandigheden. In geval van een onderbreking door dergelijke omstandigheden worden onze verplichtingen geacht te zijn opgeschort.

3. WIJZIGEN WEBSITE EN DIENSTEN

3.1 Wij zijn te allen tijde gerechtigd veranderingen in onze diensten aan te brengen met inachtneming van jouw redelijke belangen. Wij zijn ook bevoegd tot het wijzigen van de login-procedure, toegangscodes, en andere aspecten van onze diensten.
3.2 Wij hebben het recht een of meer diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen voor zover dit noodzakelijk is voor benodigde werkzaamheden en onderhoud.

3.3 Wij kunnen, zodra wij kennis hebben van onwettige of onrechtmatige activiteiten of informatie of kennis hebben van feiten of omstandigheden waaruit het onwettige of onrechtmatige karakter van de activiteiten of informatie blijkt, die informatie verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk maken. Indien dit met het oog daarop redelijkerwijs noodzakelijk is, kunnen wij de betreffende diensten tijdelijk of definitief staken.

4. VERPLICHTINGEN GEBRUIKER

4.1 Je mag de Impact Projectontwikkeling BV website en producten alleen gebruiken voor rechtmatige doeleinden en je moet je houden aan de toepasselijke wetten en regelgeving, de etiquette en deze algemene voorwaarden. Je mag geen storingen in onze diensten, de Impact Projectontwikkeling BV website of andere computernetwerken of telecommunicatie-infrastructuren veroorzaken en zal geen virussen verspreiden, toegangsprivileges misbruiken, beveiligingen doorbreken of computers doen crashen noch enige poging daartoe doen, noch de diensten, de producten of de Impact Projectontwikkeling BV website op enige andere wijze gebruiken waardoor schade of hinder voor ons of een derde kan ontstaan.

4.2 Je aanvaardt en erkent dat wij niet verplicht zijn tot monitoring van de Impact Projectontwikkeling BV website en diensten en dat wij het recht hebben materiaal en informatie ter beschikking te stellen aan de bevoegde instanties in overeenstemming met de wet. Tevens aanvaard en erken je dat wij het recht hebben materiaal en informatie dat in strijd is met artikel 4.1 te weigeren en te verwijderen en dat wij jouw toegang tot de Impact Projectontwikkeling BV website en één of meer diensten mogen afsluiten indien door jou, of met behulp van jouw gebruikersnaam en wachtwoord, in strijd is gehandeld met enige verplichting van artikel 4. Indien je in strijd met enige verplichting van artikel 4 handelt, hebben wij het recht eventuele schade op jou te verhalen.
4.3 Je zult al onze redelijke instructies ten aanzien van het gebruik van de Impact Projectontwikkeling BV website en de diensten opvolgen.

4.4 Jij bent aansprakelijk voor de gevolgen van elk (on)bevoegd gebruik van de toegangscodes/ wachtwoorden door derden en je dient zelf maatregelen te nemen voor de beveiliging en het veilige gebruik van toegangscodes en wachtwoord. Je zult ons onmiddellijk op de hoogte stellen als je onbevoegd gebruik van je toegangscode en wachtwoord hebt vastgesteld. Wij zullen vervolgens de toegangscode blokkeren, zodat daarvan geen gebruik meer kan worden gemaakt.

4.5 Je vrijwaart ons tegen vorderingen van derden, verband houdende met schending door jou van de in artikel 4 bedoelde verplichtingen en zal alle kosten (waaronder mede begrepen redelijke kosten van rechtsbijstand) en schade die wij in verband daarmee lijden vergoeden.

5. AUTEURSRECHT EN INTELLECTUEEL EIGENDOM

5.1 Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op de Impact Projectontwikkeling BV website en de diensten berust bij ons of onze licentiegevers.
5.2 Je mag de merken, logo’s en andere informatie en materiaal op de Impact Projectontwikkeling BV website en de diensten niet openbaar te maken, ter beschikking stellen, modificeren, bewerken, kopiëren of anderszins verveelvoudigen, uitlenen of anderszins aan derden verstrekken, behalve wanneer dit schriftelijk is toegestaan door Impact Projectontwikkeling BV.

5.3 Je mag aanduidingen over het makerschap, de herkomst of het vertrouwelijke karakter of enig andere verwijzing naar Impact Projectontwikkeling BV, die voorkomen in op de Impact Projectontwikkeling BV website of in verband met de diensten niet wijzigen of verwijderen.
5.4 Je vrijwaart ons voor de gevolgen van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden, ontstaan door het gebruik, in strijd met deze voorwaarden of de overeenkomst, van onze diensten.

5.5 Wij kunnen links plaatsen naar andere Internet sites. Wij beschikken over geen enkele controlemogelijkheid over zulke websites en bronnen en zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de beschikbaarheid van zulke externe sites of bronnen. Inhouden, die op zulke sites of bronnen toegankelijk zijn, behoren niet tot de inhoud van de Impact Projectontwikkeling BV website. We sluiten iedere aansprakelijkheid of waarborg in betrekking hiermee uit, voor zover er geen positieve kennis over bestaat dat de inhouden in strijd zijn met de wet. Mocht er zich op de Impact Projectontwikkeling BV website een link bevinden, waarop door derden inhouden worden verspreid die in strijd zijn met de wet, dan zullen wij – indien wij dat vernemen – de link naar een dergelijke site verwijderen.

6. GEHEIMHOUDING

6.1 Iedere partij is verplicht tot geheimhouding tegen derden van alle gegevens van geheime of vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van de andere partij.

7. OVERIG

7.1 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige beperkingen van de Voorwaarden onverminderd van kracht.